ကိုကို္႔ကို ခ်စ္လြန္းလို႔ ဘာျဖစ္တယ္ဆိုလား… ၾကည့္ပီးအသံေတာင္ မၾကားရဲဘူး

Date: January 22, 2020