ဖာသယ်မတို့ရေစိမ်ပြေနပြေချိုးနေတဲ့ရုပ်ရှင်

Date: February 6, 2020