ျမန္မာမေလးကိုပြတ္ေပးတာ‌ေစာ္ေလးဖီးတက္အသံေလးပါ

Date: January 15, 2020