တည္းခိုုခန္းေခၚၿပီး အေသဗ်င္း

Date: January 13, 2020