ျမင္ေနရတယ္ ရွက္စရာႀကီး ဆိုုဘဲ

Date: November 6, 2019