ႏို႕ပြတ္ျပေနတဲ့ ဖာသယ္မ (ျမန္မာေရခ်ိဳး)

Date: October 15, 2019