စုုတ္လိုုက္မႈတ္လိုုက္ျခည္းနဲ႔ဘဲ တစ္ကားၿပီးသြားတယ္

Date: October 12, 2019