Hsu Shu Feng – Taiwan Nurse 001

Date: May 5, 2021