[hd] Thánh Nữ Lâm Hằng đã phát trực tiếp.

Date: July 26, 2020