ေလးဖက္ေထာက္ ပက္လက္ အကြက္ အစံုု လိုုးတဲ့ အတြဲ

Date: September 2, 2019