ဖင္ၾကီးမ လီးေၾကာက္ပုံမရဘူး အလိုးခံေနတာ အေသေကာင္လိုပဲ

Date: October 5, 2019