ကိုကိုလူဆိုး သူမ်ားလိုးေနတာကိုေခ်ာင္း႐ိုက္ထားတယ္

Date: September 14, 2019